ยินดีต้อนรับสู่ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
The 4th Seminar of Academic Resources and Information Technology, Rajamangala University of Technology Network. : ARIT NET#4th
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Register การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แล้ว
ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์
ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถชำระค่าลงทะเบียน
จำนวน 3,000 บาท ณ จุดรับชำระค่าลงทะเบียนในงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-831-7658 (คุณชัยวัฒน์), 086-253-0185
(คุณจุฑารัตน์), 086-468-7046 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Workshop
กลุ่มที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Platform Microsoft Azure
กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library
กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Microsoft Windows Server
Network Load Balance (NLB)

ท่านสามารถเลือกหัวข้อ Workshop ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียน

 

 

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่นี่ Photo Gallery