เอกสารประกกอบการอบรม

Workshop

กลุ่มที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Platform Microsoft Azure

กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library 

กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Microsoft Windows Server Network Load Balance (NLB)