โครงการประชุมสัมมนา

เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

(The 4th Seminar of Academic and Resources and Information Technology, Rajamangala University of Technology Network : ARIT-NET#4th)

หลักการและเหตุผล
       ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างสูงในการบริหารองค์กรและเป็นเครื่องมือที่สําคัญ ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานในทุกๆด้าน ตั้งแต่การศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดําเนินงานด้านนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น แต่หากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีอยู่ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกหน่วยงานหน่วยงานจําเป็นต้องมีการปรับแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับวิธีการจัดการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานไอซีทีในการสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารทางวิชาการ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดทำระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล

       ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นแนวการหาแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และเป็นการสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้สามารถตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       3. เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล
       4. เพื่อสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองนโยบายดิจิทัล
       5. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวัดมาตรฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศร่วมกันทั้ง 9 มทร.
       6. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software