ARIT NET#4

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Download กำหนดการ
กำหนดการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลารายการ
08.30-09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]
09.00-09.15 พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]
09.15-10.15

บรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Mega Trends) [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]

โดยวิทยากรพิเศษ ท่านสรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

10.30-11.15

บรรยายและนำเสนอเทรนเทคโนโลยีด้านการศึกษา [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]

โดย คุณกรรชิง ภมรศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโปร เทคโนโลยี จำกัด

11.15-12.00

บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรห้องสมุดในประเทศไทยร่วมกัน [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]

โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 การประชุมผู้บริหาร [ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น 4]
กลุ่มที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Platform Microsoft Azure [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3]
กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]
กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Microsoft Windows Server Network Load Balance (NLB) [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3]
17.00-18.00 พักรับประทานอาหารเย็น
18.00-19.00 การประชุมผู้บริหาร [ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น 4]
กลุ่มที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Platform Microsoft Azure [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3]
กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]
กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Microsoft Windows Server Network Load Balance (NLB) [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3]

 

กำหนดการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลารายการ
09.00-12.00 การประชุมผู้บริหาร [ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น 4]
กลุ่มที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Platform Microsoft Azure [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3]
กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]
กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Microsoft Windows Server Network Load Balance (NLB) [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3]
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-16.30 การประชุมผู้บริหาร [ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชั้น 4]
กลุ่มที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Cloud Platform Microsoft Azure [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3]
กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library [ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5]
กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการระบบด้วย Microsoft Windows Server Network Load Balance (NLB) [ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 3]

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 , เวลา 14.30 -14.45 ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม